PDR İLE İLGİLİ ARADIĞINIZ HERŞEY VE DAHA FAZLASI BURADA
  Çalışma Davranışı Değ. Ölçeği
 

            ÇALIŞMA DAVRANIŞINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

YÖNERGE: Okuduğunuz cümle sizin için her zaman veya genellikle geçerliy­se, cevap kağıdındaki ilgili boşlukta “doğru” anlamına gelen (D) harfinin üstüne ( X) işareti, her zaman veya genellikle geçerli değilse “yanlış” anlamına gelen (Y )harfinin üstüne ( X) işareti koyunuz. Çalışma davranışınızla ilgili gerçekçi bir değerlendir­me ancak sizin gerçekçi olmanızla mümkündür.

 

1)      Derslerle ilgili tekrarlarımın çoğunu sınavdan önceki ge­ce yaparım.

2)    Bir sınava hazırlanırken, sinirlilikten, gerginlikten hu­zursuzluktan ötürü çalışmakta   güçlük çekerim.

3)      Ödevler ve kompozisyonlar bana angarya gelir, bir an önce kurtulmak isterim.

4)      Anlayabilmek için çoğunlukla bir konuyu defalarca okuyorum.

5)      Derse çalışırken önemli noktaları bulup çıkartmakta güçlük çekerim.

6)      Bir dönem ödevini hazırlamaya başlamadan önce mutla­ka müsveddesini yaparım.

7)      Bilmediğim veya anlamından emin olmadığım kelimeleri sözlükten bakarım.

8)      Not tutarken, öğretmenin veya yazarın kelimelerini değil kendi kelimelerimi kullanırım.

9)      Bir test sırasında sinirli olurum ve hak ettiğim kadar ba­şarılı olamam.

10)    Derste notlarımı not defteri yerine elime geçen kağıtlara alırım.

11)    Zaman zaman okuduklarımı grafikler, şemalar ve özetler halinde ifade ederim.

12)    Bir cümleyi meydana getiren öğeleri gerçekten bilmiyorum.

13)    Çalışmaya başlamak için çoğunlukla içimden gelmesini beklerim.

14)    Düzenli olarak tekrarlar yaparım.

15)    Çalışmam sırasında telefonla arayanlar, gelen giden ve başka sebepler çalışmaya ara vermemi gerektirir.

16)    Bir başka derse geçmeden önce, başladığım dersi bütü­nüyle tamamlarım.

17)    Çalışmam için harcamam gereken zamanı oyunda, tele­vizyonun başında, telefonda, müzik dinleyerek, arkadaşlarla geçirdiğim olur.

18)    Zaman zaman, dersin amacının tam olarak ne olduğunu bilmeden, çalışmaya başladığımı fark ederim.

19)    Okulda öğrendiğim derslerle ilgili konulan dış dünyada­ki olayları anlayabilmek için kullanırım.

20)    Ders notlarının hepsini not defterimin içinde toplu ola­rak saklarım.

21)    Kompozisyon ve dönem ödevlerinde sonuç bölümünü yazmakta zorlanı yorum.

22)    Öğretmenin her söylediğini not aldığım ve bunları elden geçirmediğim için bazen gereksiz malzemeyi çalışmak zorunda kalırım.

23)    Bir kompozisyon veya ödev hazırlarken, başlamadan önce bir plan yapalım.

24)    Okuduğum her cümle veya paragraftan sonra not almak yerine, bölümü bitirdikten sonra not çıkartırım.

25)    Kompozisyon veya ödevlerimi vermem gereken günden önce hazır ederim ve böylece birkaç kere okur ve gere­kiyorsa yeniden yazarım.

26)    Ödevlerimi bazen zamanında hazır edemem ve yetiştirmek zorunda kalırsam aceleyle hazırlarım.

27)   Bazı öğretmen ve derslerden hoşlanmamanı okul başarı­n etkiler.

28)    Sık sık ne okuduğumu bilmeden sayfalarca okumuş ol­duğumu fark ederim.

29)    Çoğunlukla okuduğum kitaptaki şekil ve tabloları atla­rım.

30)    Bazı dersler için o kadar çok zaman harcıyorum ki, di­ğer derslere zamanım kalmıyor.

31)    Yeni (bilmediğim) kelimeleri ve anlamlarını yazmak için fihristli bir not defteri tutarım.

32)    Çalışırken çoğunlukla kalkıp dolaşırım, gazete okurum veya bir şeyler atıştırırım.

33)    Çalışmalarımla ilgili bir problemle karşılaşırsam, bunla­rı öğretmenimle konuşmakta tereddüt etmem.

34)    Bazen okurken önemli kelimeleri mırıldanarak veya fı­sıldayarak tekrar ederim.

35)    Bazı öğretmenlerin beni antipatik bulduğunu hissediyo­rum.

36)    Doğru cevabı bilsem bile, çoğunlukla sınıfta sorulara cevap vermekten veya tekrarlara katılmaktan çekinirim.

37)    Çoğunlukla uykumu tam olarak alamıyorum ve sınıfta uyukladığımı hissediyorum.

38)    Yeni öğrendiğim kelimeleri uygun durumlarda kullanırım.

39)    Zamana göre düzenlenmiş çalışma programım vardır.

40)    Çalışırken kolayca hayallere dalabilirim.

41)    Bir yazılıda, yazmaya başlamadan önce bütün soru ve talimatları iyice okurum.

42)    Yeni bir bölüme başlamadan önce o konuda fikir sahibi olmaya çalışmak bence zaman kaybıdır.

43)    Çalışma programıma sıkı sıkıya bağlı kalma düşüncesi bana sıkıntı verir, programda sık sık değişiklik yapmakta tereddüt etmem.

44)    Bazen televizyon seyrederken veya odada başkaları ko­nuşurken çalıştığım olur.

45)    Kitaplarımda önemli veya zor bölümleri işaretlerim, böylece tekrarlarken bu noktalara özel dikkat harcamam mümkün olur.

46)    Okurken dinlenme aralarımı bölüm sonlarında veririm ve kendi kendime o bölümün ana noktalarını tekrarla­rım.

47)    Öğrendiğim genel prensipleri ve kuralları ortaya koyan belirli örnekler düşünürüm.

48)    Çalışmaya başlamakta güçlük çekerim.

49)    Bazen okula gittiğimde veya çalışmaya oturduğumda ki­tapları, kalemleri, notları veya gerekli diğer malzemeyi getirmediğimi fark ederim.

50)    Bir derste öğrendiklerimi, bir başka dersteki konuyu an­lamak için kullanırım.

51)    Bazen bir konuyu öğrendikten sonra gerekenden fazla tekrar yaparak, unutamayacağım şekilde hafızama yer­leştiririm.

52)    Bir ödevi nasıl yazmaya başlayacağımı gerçekten bilmi­yorum.

53)    Ödevlerim daima içime bir sıkıntı verir.

54)    Bir sınava hazırlanırken, tam olarak kitaptaki kelimeleri hatırlamaya çalıştığım çok olur.

55)    Dersi doğrudan bir ışık altında değil, yansıyarak gelen bir ışık altında çalışırım.

56)    Bir konuyu ayrıntılı olarak çalışmaya başlamadan önce, genel bir fikir sahibi olabilmek için hızlı bir göz gezdiri­rim (örneğin paragraf başlıklarını ve altındaki cümleleri okuyarak).

57)    Öğretmenlerimin bana iyi duygular beslediğini hissedi­yorum.

58)    Sınav başladığı zaman puan değerleri ve güçlük derece­lerine bakmaksızın vakit kaybetmeden hemen yazmaya koyulurum.

59)    Birçok sınava, öğrendiklerimi sınav bitinceye kadar ak­lımda tutmak için çalışırım.

60)    Çabuk,ancak bütünüyle anlayacak kadar hızlı okurum.

 

61)   Not tutarken kendime ait özel işaretler ve kısaltmalar

 

62)    Notlarımı derste tuttuğum gibi muhafaza eder bir karı­şıklığa meydan vermemek için onlara el sürmem.

63)    Bir ödeve başlamadan önce en az bir veya iki kaynağa bakar, güvendiğim kişilerin görüşünü alırım.

64)    Büyük çoğunlukla okul hayatını ilginç buluyorum.
65)     Dersi dinlerken muhtemel sınav sorularına karşı dikkatli olurum ve bunları not alırım.

66)    Sınava girmeden önce öğretmenin nelere önem verdi­ğiyle ilgilenmem ve sınav biçimiyle ilgili bilgi toplamak için vakit kaybetmem. Çünkü bunlar her yıl değişebilir ve yanıltıcı olabilir.

67)    Çalışma sürelerim oldukça kısadır ve bu sebeple zaman zaman dikkatimi toplamakta zorluk çekerim.

68)    Okula gitmek gerekmeseydi, pek çok şeyi daha kolay öğrenirdim.

69)       Okulda gençliğin en güzel günleri, hayatta kullanılıp kullanılmayacağı çok şüpheli birçok bilgiyi öğrenmek uğruna ziyan ediliyor.

 70)    Ders çalışırken verdiğim dinlenme aralarından sonra tekrar derse dönmekte zorluk çekerim.

71)    Derse gelmeden önce işlenecek dersle ilgili okumayı za­man kaybı olarak görürüm.

72)    Öğretmenin arılattıkları kitapta varsa, onları anlamak için bol zamanım olacağı için fazla endişelenmem.

73.    Her kelimenin anlamına dikkat ederek çok yavaş okurum.

 

 

 

 

  Aşağıdaki cevaplar değişik kategorilere göre gruplandırılmıştır. Her kategoriden cevap anahtarına uygun olarak işaretlemediğiniz soru sayısı o kategoriden

aldığınız puanı belirler. Bu puanlarla Yorum Anahtarına girerek her kategoriye göre davranışınızı değerlendirebilirsiniz.

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

A- Çalışmaya başlamak ve sürdürmek

                    13Y                  30Y                        40Y                        49Y

                    15Y                   32Y                       43Y                        55Y

                    17Y                   37Y                       44Y                        67Y

                    l8Y                    39D                       48Y                        70Y

 

B- Bilinçli çalışmak ve öğrendiğini kullanmak

                    12Y                   19D                       47D
                    14D                  38D                       50D
                    16Y                   42Y                       51D

 

C- Not tutmak ve dersi dinlemek

                 8D 22Y               61D                       72Y
               10Y 24D               62Y
               20D                    31D                          71Y

 

D- Okuma alışkanlıkları ve teknikleri

                 .4Y                       11D                     34D                         56D

                5Y                     28Y                           45D                       60D

                7D                          29Y                         46D                         73Y

 

E- ödev hazırlamak

                      3Y                   25D                       52Y                        63D
                    23D                  26Y                       53Y

 

F- Okula karşı tutum

                    27Y                   35Y                       57D                       68Y
                    33D                  36Y                       64D                       69Y

 

G. Sınavlara hazırlanmak ve sınava girmek

                 1Y                          9Y                        54Y                        65D

                2Y                      21Y 58Y                     66Y

                6D                     41D 59Y

 

 

 

 

 

 

YORUM ANAHTARI

 

A- Çalışmaya başlamak ve sürdürmek

16-10          Ders çalışmaya başlamak ve zamanınızdan etkin bir şekilde yararlanmak konusunda ciddi problemleriniz olduğu anlaşıl­maktadır. Değerli zamanınızın önemli bir bölümünü ders ça­lışmanız gerektiğini düşünerek veya ders başında, ancak çalış­madan geçirdiğiniz görülmektedir. Eğitim başarınızı yükselte­bilmek için mutlaka ders çalışmaya başlamak ve sürdürmek konusundaki teknikleri ve iç disiplininizi kurmayı öğrenmeniz gerekmektedir.

9-5               Ders çalışmaya başlamak ve sürdürmek konusunda bazı güç­lüklerinizin oluğu anlaşılmaktadır. Eğlenmeye ve dinlenmeye de vakit ayırabilmek için derse ayırdığınız zamandan en etkin şekilde yararlanmanız gerekmektedir. Kendi üzerinizde dene­tim kuracak metodları öğrenirseniz hem sosyalleşmeye zaman ayırabilir, hem de başarınızı yükseltebilirsiniz.

4-0               Ders çalışmaya başlamak ve sürdürmek konusunda önemli bir güçlüğünüzün olmadığı anlaşılmaktadır. Böy1ece hem ders ça­lışmaya ayırdığınız zamandan en üst düzeyde yararlanmanız mümkün olmakta, hem de özel hayatınıza ve zevklerinize za­man ayırabilmektesiniz. Kendi kendinizi iyi denetleyebilen bir insan olduğunuz için sizi kutlarız.

 

 

B- Bilinçli çalışmak ve öğrendiğini kullanmak

9-5               Bilinçli çalışmak ve öğrendiğini kullanmak konusunda önemli eksikleriniz olduğu görülmektedir. Neyi, niçin öğrendiğinizi bilmediğiniz, düzenli tekrarlar yapmadığınız için büyük bir ihtimalle okul hayatı size oldukça güç gelmektedir. Düzenli tekrar ve verimli ders çalışma yollarını öğrenmeniz okul başa­rınızı yükseltmek için büyük önem taşımaktadır.

4-3               Bilinçli çalışmak ve öğrendiğinizi kullanmak konusunda bazı eksiklerinizin olduğu görülmektedir. Öğreneceğiniz malzeme­nin nerede kullanılacağını bilmek ve düzenli tekrar yapma tekniğini geliştirmek başarınızda köklü değişiklikler yapacak­tır.

2-0               Bilinçli çalışan ve öğrendiğini kullanan, böylece bilginizi ge­liştirerek unutmayı önleyen bir öğrenci olduğunuz görülmekte­dir. Yaptığınız düzenli tekrarların başarınızdaki payı büyüktür.

 

C- Not tutmak ve dersi dinlemek

10-6             Not tutmanın ve dersi dinlemenin başarı üzerindeki etkisini yeterince bilmediğiniz anlaşılmaktadır. Not tutmak konusunda tekniğinizi geliştirir ve bu konuda gayret harcarsanız, bunun karşılığını en kısa zamanda göreceğinizden emin olabilirsiniz.

5-3               Not tutmak ve ders dinlemek konusunda bazı hatalarınız oldu­ğu anlaşılmaktadır. Not tutma becerinizi geliştirir, bu konuda­ki teknikleri öğrenirseniz verdiğiniz emeğin karşılığını fazla­sıyla alırsınız.

2-0               Not tutmak ve dersi dinlemek konusunda başarılı olduğunuz anlaşılmaktadır. Öğretmenin söylediklerini iyi dinlediğiniz, önemli ve önemsiz noktaları birbirinden ayırdığınız, notlarını­zı yeniden gözden geçirip düzenlediğiniz için okul başarınız yükselmektedir.

 

 

D- Okuma alışkanlığı

12-18           Okumaya çok fazla zaman ayırdığınız, buna rağmen daha sonra oldukça az şey hatırlayabildiğiniz anlaşılmaktadır. Önemli olanla, önemli olmayanı ayırmakta güçlük çektiğiniz, metin içinde size gerekli olmayan yerlerde zaman kaybettiği­niz görülmektedir. Okul başarınızı yükseltebilmek için okuma becerinizi geliştirmeye öze1 önem vermek zorundasınız.

7-4               Okurken önemli olanla olmayanı ayırmakta zaman zaman güçlük çektiğiniz ve bu sebeple değerli vaktinizden yeterince yararlanamadığınız anlaşılmaktadır. Okuma hızınızı yüksel­tip, seçiciliğinizi artırabilirseniz okul başarınızda önemli ge­lişmeler olacaktır.

3-0               Okuduğunuz metin içinde gerekli olanları ayırabildiğiniz ve gereksiz okumalarla zaman kaybetmediğiniz anlaşılmaktadır. Bu hiç şüphesiz okul başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.

 

 

E- ödev hazır1amak

7-5               Günlük veya dönem ödevi hazırlamanın, konunun özünü kav­ramak için ne kadar önemli olduğunun farkında değilsiniz. Ödevlerden bir an önce kurtulma eğilimi okul başarınızı tehdit eden önemli bir engeldir. Ödevlerin. gelişmeniz için bir adım olduğunu kabullenir ve öğrenirseniz başarınız yüksele­cektir.

4-3               Ödevlerinizi gereği gibi hazırlamak ve düzenlemekte zaman zaman güçlük çektiğiniz anlaşılmaktadır. Ödevlerinizi zama­nında ve yeterli çalışmayla yapmanız okul başarınızı artıra­caktır.

2-0               Ödevlerin eğitim hayatı içindeki önemini kavramış olduğunuz anlaşılmaktadır. Çeşitli kişi ve kaynaklardan yararlanarak ve belirli bir plana dayandırarak, zamanında hazırladığınız ödev­ler bütün eğitim hayatınız boyunca başarınızın önemli sebep­lerinden bin olacaktır.

 

 

F- Okula karşı tutum

8-5               Okula karşı tutumunuzun çalışmayı, öğrenmeyi ve başarılı ol­mayı güçleştirdiği görülmektedir. Sadece okulda değil, hiçbir konuda olumsuz bir tutumla olumlu bir sonuç elde edilmesi mümkün değildir. Okul, eğitim ve öğretmenlerle ilgili temel düşünce ve yaklaşımlarınızı gözden geçirmeniz, eğitime ver­diğiniz yılların karşılığını alabilmeniz açısından hayati önem taşımaktadır.

4-3               Okula karşı bazı olumsuz duygu ve düşünceler içinde olduğu­nuz görülmektedir. Okula karşı zaman zaman gelişen bu olumsuz tavrınızın eğitim başarınızı etkilememesi için bunları yeniden ele almanızda ve gözden geçirmenizde yarar vardır.

2-0               Okula karşı olumlu bir tavır içinde olduğunuz görülmektedir. Oynadığınız okul oyununun ilginç yönlerini bulup ondan ke­yif aldığınız ve bunun da okul başarınızı yükselttiği, öğret­menleriniz ve arkadaşlarınızla ilişkinizi geliştirdiği muhak­kaktır.

 

G- Sınavlara hazırlanmak ve sınava girmek

11-8             Sınavlarda başarılı olmanın, sınav öncesinde başlayan ve sı­navda da devam eden bir işlemler dizisi olduğunun farkında değilsiniz. Eğer zaman zaman çalıştığınız ölçüde başarılı ol­madığınızdan yakınıyorsanız, muhtemelen başarısızlığınızın arkasındaki sebeplerin başında sınava hazırlanma teknik ve sı­nav taktiklerini yeterince bilmemek veya uygulamamak yat. maktadır. Bu eksikliğinizi gidermeniz, çalışmanızın karşılığını alabilmek için ön şarttır.

7-4               Sınavlara hazırlanmak ve sınava girmek konusunda bir hayli bilgi ve tecrübe sahibi olmanıza rağmen bazı eksikleriniz ol­duğu görülmektedir. Bu eksiklerinizi giderirseniz başarınız daha da yükselecektir.

3-0               Sınavlara hazırlanmak ve sınava girmek konusundaki teknik ve taktikleri oldukça iyi bildiğiniz ve bunları uyguladığınız görülmektedir. Yüksek eğitim başarınızın arkasındaki en önemli sebeplerden biri de hiç şüphesiz budur.

ÇALIŞMA DAVRANIŞINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ CEVAP KAĞIDI

Adı soyadı:                                                                                                                         Sınıfı:

1

 (D)

  (Y)

 

26

 (D)

  (Y)

 

51

 (D)

  (Y)

2

 (D)

  (Y)

 

27

 (D)

  (Y)

 

52

 (D)

  (Y)

3

 (D)

  (Y)

 

28

 (D)

  (Y)

 

53

 (D)

  (Y)

4

 (D)

  (Y)

 

29

 (D)

  (Y)

 

54

 (D)

  (Y)

5

 (D)

  (Y)

 

30

 (D)

  (Y)

 

55

 (D)

  (Y)

6

 (D)

  (Y)

 

31

 (D)

  (Y)

 

56

 (D)

  (Y)

7

 (D)

  (Y)

 

32

 (D)

  (Y)

 

57

 (D)

  (Y)

8

 (D)

  (Y)

 

33

 (D)

  (Y)

 

58

 (D)

  (Y)

9

 (D)

  (Y)

 

34

 (D)

  (Y)

 

59

 (D)

  (Y)

10

 (D)

  (Y)

 

35

 (D)

  (Y)

 

60

 (D)

  (Y)

11

 (D)

  (Y)

 

36

 (D)

  (Y)

 

61

 (D)

  (Y)

12

 (D)

  (Y)

 

37

 (D)

  (Y)

 

62

 (D)

  (Y)

13

 (D)

  (Y)

 

38

 (D)

  (Y)

 

63

 (D)

  (Y)

14

 (D)

  (Y)

 

39

 (D)

  (Y)

 

64

 (D)

  (Y)

15

 (D)

  (Y)

 

40

 (D)

  (Y)

 

65

 (D)

  (Y)

16

 (D)

  (Y)

 

41

 (D)

  (Y)

 

66

 (D)

  (Y)

17

 (D)

  (Y)

 

42

 (D)

  (Y)

 

67

 (D)

  (Y)

18

 (D)

  (Y)

 

43

 (D)

  (Y)

 

68

 (D)

  (Y)

19

 (D)

  (Y)

 

44

 (D)

  (Y)

 

69

 (D)

  (Y)

20

 (D)

  (Y)

 

45

 (D)

  (Y)

 

70

 (D)

  (Y)

21

 (D)

  (Y)

 

46

 (D)

  (Y)

 

71

 (D)

  (Y)

22

 (D)

  (Y)

 

47

 (D)

  (Y)

 

72

 (D)

  (Y)

23

 (D)

  (Y)

 

48

 (D)

  (Y)

 

73

 (D)

  (Y)

24

 (D)

  (Y)

 

49

 (D)

  (Y)

 

 

 

 

25

 (D)

  (Y)

 

50

 (D)

  (Y)

 

 

 

 

 
 

P
D
R
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

http://KENDİ

Free Website Counters
Free Website Counters